วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ความงาม

สุนทรียศาตร์ คืออะไร

เป็นวิชาที่ว่าด้วยความงาม ซึ่งครอบคลุมถึงความงามในธรรมชาติ และความงามในผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นงานศิลปกรรม ตลอดจนความงามของกระบวนการการสร้างผลงาน นั้นๆด้วย

มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร

คือทำให้มนุษย์รู้จักการใช้การบูรณาการมาใช้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

มีความสำคัญกับวิชาชีพพยาบาลอย่างไร

ช่วยในการสร้างความสมดุลย์ของชีวิต โดยช่วยให้พยาบาลใช้ชีวิตตรงกลางระหว่างจิตกับกาย

ไม่มีความคิดเห็น: